Hướng dẫn cơ bản sử dụng ThuocCloud phần mềm quản lý nhà thuốc miễn phí

Hướng dẫn cơ bản sử dụng ThuocCloud phần mềm quản lý nhà thuốc miễn phí

1. Bắt đầu cùng Thuoc.cloud

1.1 Đăng ký

Để đăng ký sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc, bạn truy cập vào địa chỉ www.thuoc.cloud, nhấn nút Dùng miễn phí ngay

- Hệ thống hiển thị ra màn hình đăng ký như sau:

- Bạn nhập các thông tin đăng ký cho nhà thuốc của mình, sau khi nhập xong nhấn Khởi tạo.

1.2 Đăng nhập

Sau khi đăng ký thành công, bạn chỉ cần gõ địa chỉ cửa hàng, nhập tên đăng nhập, mật khẩu để bắt đầu quản lý cửa hàng của mình.

Thuoc.cloud đã sẵn sàng đồng hành cùng bạn!

2. Quản lý thuốc, vật tư

2.1 Thêm mới nhóm thuốc

Để việc quản lý, tìm kiếm thuốc một cách thuận lợi, bạn nên tạo ra các nhóm thuốc trong cửa hàng để phân loại

Bạn chọn menu Thuốc, vật tư, nhấn Danh mục

Nhấn nút Thêm mới

Hệ thống hiển thị ra cửa sổ thêm mới danh mục như sau:

Các mục có dấu * là bắt buộc nhập

Nếu bạn muốn phân nhóm thuốc thành nhiều cấp cha – con thì khi thêm nhóm thuốc con, bạn cần chọn thông tin nhóm thuốc cha của nó

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút Thêm danh mục, nếu thành công, nhóm thuốc sẽ được hiển thị ngay trong danh sách Danh mục.

Bạn có thể thêm mới một nhóm thuốc trong khi thêm thuốc, nếu như bạn muốn gắn thuốc đó vào một nhóm chưa có trong hệ thống

2.2 Cập nhật/xóa nhóm thuốc

Nếu bạn muốn cập nhập/xóa nhóm thuốc bạn làm như sau:

Cập nhật nhóm thuốc

Bạn vào menu Thuốc, vật tư, chọn Danh mục

Tại bảng danh sách các Danh mục, nhấn biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin Danh mục

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin Danh mục

Xóa danh mục

Xóa từng danh mục: Tại danh sách danh mục, chọn danh mục cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa Danh mục khỏi hệ thống

Xóa nhiều danh mục

Xóa nhiều danh mục: Tại danh sách Danh mục, tích chọn nhiều danh mục cần xóa

Tại ô thao tác, chọn “Xóa danh mục

2.3 Thêm mới thuốc

Khi bạn đã xác định được những loại thuốc cần kinh doanh của cửa hàng, bạn sẽ thêm vào hệ thống để quản lý một cách dễ dàng.

Bạn vào menu Thuốc, vật tư, nhấn Danh sách thuốc, vật tư

Nhấn nút Thêm mới, hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn thêm mới các thông tin

Bạn nhập các thông tin cơ bản về thuốc:

 • Mã thuốc: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho mã thuốc là duy nhất hoặc sử dụng máy quét để quét mã thuốc.
 • Tên thuốc: Thông tin bắt buộc nhập
 • Nhà sản xuất: chọn nhà sản xuất có trong hệ thống hoặc nhấn nút + để thêm mới nhà sản xuất nếu nhà sản xuất đó không có trong hệ thống
 • Danh mục: thông tin bắt buộc nhập, chọn danh mục có trong hệ thống hoặc nhấn nút + để thêm mới danh mục nếu nhà sản xuất đó không có trong hệ thống
 • Danh mục con: chọn danh mục con thuộc danh mục đã chọn ở trên
 • Thêm đơn vị:

  Với thuốc có 1 đơn vị (ví dụ thuốc ho Bảo Thanh có 1 đơn vị là Lọ): bạn Nhập tên đơn vị, giá bán cho đơn vị vừa nhập, tỉ lệ (giá trị quy đổi so với đơn vị cơ sở), bạn tích chọn các thông tin sau:

  • Cơ sở: nếu bạn chọn đơn vị này là đơn vị nhỏ nhất để tính
  • Mặc định nhập: Mặc định khi nhập thuốc sẽ hiển thị đơn vị này
  • Mặc định bán: Mặc định khi bán thuốc sẽ hiển thị đơn vị này
  • Mặc định báo cáo: mặc định khi báo cáo sẽ báo cáo theo đơn vị này

  Với thuốc có nhiều đơn vị (ví dụ thuốc cảm xuyên hương có nhiều đơn vị là vỉ, hộp, lọ): ngoài đơn vị bạn vừa nhập, bạn nhấn Thêm mới, để thêm mới 1 đơn vị tính

 • Số lượng cảnh báo nhập hàng: nhập số lượng còn lại trong kho để khi đó hệ thống đưa ra cảnh báo. Bấm chọn nếu bạn muốn bật tính năng này
 • Cảnh báo thuốc sắp hết hạn: Thời gian trước khi đến hạn dùng của thuốc
 • Ảnh thuốc: chọn ảnh thuốc từ máy tính
 • Chi tiết thuốc: thông tin mô tả về thuốc

Sau khi nhập xong các thông tin, bấm Thêm mới thuốc, hệ thống lưu thông tin thuốc bạn vừa nhập vào Danh sách thuốc, vật tư.

2.4 Cập nhật/xóa thuốc

Nếu bạn muốn cập nhập/xóa thuốc bạn làm như sau

Cập nhật thuốc

Bạn vào menu Thuốc, vật tư, chọn Danh sách thuốc, vật tư

Tại bảng Danh sách thuốc, vật tư, nhấn biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin thuốc

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin thuốc

Xóa thuốc

Xóa từng thuốc: Tại danh sách thuốc, vật tư, chọn thuốc cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa thuốc khỏi hệ thống

Xóa nhiều thuốc: Tại danh sách thuốc, vật tư, tích chọn nhiều thuốc cần xóa

Tại ô Thao tác nhấn Xóa nhiều thuốc

Hệ thống xóa thuốc khỏi Danh sách. Lưu ý, khi bạn xóa thuốc đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ số lượng thuốc đó trong kho.

2.5 Thêm mới combo

Combo thuốc là một gói thuốc được tạo ra bằng cách gộp nhiều loại thuốc đơn lẻ khác nhau

Bạn vào menu Thuốc, vật tư, chọn Combo, nhấn Thêm mới

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin thêm mới gói combo

Sau khi nhập xong thông tin, bạn nhấn Thêm combo để lưu thông tin vào danh sách combo.

2.6 Cập nhật/xóa combo

Cập nhật combo

Bạn vào menu Thuốc, vật tư, chọn Danh sách combo

Tại bảng Danh sách combo, nhấn biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin combo

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin combo

Xóa combo

Tại Danh sách combo, chọn combo cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa combo khỏi hệ thống

2.7 Thuốc trùng lặp

Trên thực tế, một loại thuốc được sản xuất từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, Thuoc.cloud giúp bạn thêm nhanh các loại thuốc giống nhau về tên để bớt đi các thao tác nhập.

Tại Danh sách thuốc, vật tư, bạn chọn thuốc cần thêm có tên trùng với thuốc đã có trong hệ thống

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn thêm các thông tin về thuốc này. Thông tin hiển thị trên màn hình tương tự như thông tin Thêm mới thuốc. Các thông tin được giữ nguyên bao gồm:

 • Tên thuốc
 • Số lượng cảnh báo nhập hàng
 • Cảnh báo thuốc sắp hết hạng
 • Chi tiết thuốc
  • 2.8 Đồng bộ số lượng

3. Quản lý đối tác

Trong Thuoc.cloud, ngoài việc quản lý các thông tin của cửa hàng, bạn có thể quản lý các thông tin của đối tác là Khách hàng, nhà cung cấp, công nợ gắn với từng Khách hàng và từng Nhà cung cấp.

3.1 Khách hàng

3.1.1 Thêm mới khách hàng

Bạn vào menu Đối tác, chọn Khách hàng

Tại màn hình Khách hàng, nhấn Thêm mới, hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin sau:

Sau khi nhập xong các thông tin (các mục có dấu * là bắt buộc nhập), nhấn Thêm khách hàng

Hệ thống lưu thông tin bạn vừa thêm vào danh sách khách hàng.

3.1.2 Cập nhật/xóa khách hàng

Cập nhật khách hàng

Bạn vào menu Đối tác, chọn Khách hàng

Tại bảng Khách hàng, nhấn biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin khách hàng

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin khách hàng

Xóa khách hàng

Xóa từng khách hàng: Tại Danh sách khách hàng, chọn khách hàng cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa khách hàng khỏi hệ thống

Xóa nhiều khách hàng

Tại Danh sách khách hàng, tích chọn nhiều khách hàng cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa khách hàng

Hệ thống xóa khách hàng khỏi Danh sách.

3.1 Khách hàng

3.1.1 Thêm mới khách hàng

Bạn vào menu Đối tác, chọn Khách hàng

Tại màn hình Khách hàng, nhấn Thêm mới, hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin sau:

Sau khi nhập xong các thông tin (các mục có dấu * là bắt buộc nhập), nhấn Thêm khách hàng

Hệ thống lưu thông tin bạn vừa thêm vào danh sách khách hàng.

3.1.2 Cập nhật/xóa khách hàng

Cập nhật khách hàng

Bạn vào menu Đối tác, chọn Khách hàng

Tại bảng Khách hàng, nhấn biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin khách hàng

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin khách hàng

Xóa khách hàng

Xóa từng khách hàng: Tại Danh sách khách hàng, chọn khách hàng cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa khách hàng khỏi hệ thống

Xóa nhiều khách hàng

Tại Danh sách khách hàng, tích chọn nhiều khách hàng cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa khách hàng

Hệ thống xóa khách hàng khỏi Danh sách.

3.2 Nhà cung cấp

3.2.1 Thêm mới nhà cung cấp

Bạn vào menu Đối tác, chọn Nhà cung cấp

Tại màn hình Nhà cung cấp, nhấn Thêm mới, hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin sau:

Sau khi nhập xong các thông tin (các mục có dấu * là bắt buộc nhập), nhấn Thêm nhà cung cấp

Hệ thống lưu thông tin bạn vừa thêm vào danh sách nhà cung cấp.

Bạn có thể thêm mới Nhà cung cấp trong khi thêm Nhập thuốc, nếu như nhà cung cấp đó chưa có trong hệ thống:

3.2.2 Cập nhật/xóa nhà cung cấp

Cập nhật nhà cung cấp

Bạn vào menu Đối tác, chọn Nhà cung cấp

Tại bảng Nhà cung cấp, nhấn biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin nhà cung cấp

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin nhà cung cấp

Xóa nhà cung cấp

Xóa từng nhà cung cấp: Tại Danh sách nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống

Xóa nhiều nhà cung cấp

Tại Danh sách nhà cung cấp, tích chọn nhiều nhà cung cấp cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa nhà cung cấp

4. Quản lý giao dịch

Đối với mỗi đơn nhập thuốc hay bán thuốc, quá trình thanh toán có thể diễn ra nhiều lần, thanh toán làm nhiều đợt hoặc có sự hoàn trả lại những loại thuốc không đạt yêu cầu, nhầm lẫn trong quá trình nhập, bán. Dựa trên thực tế đó, Thuoc.cloud hỗ trợ việc quản lý giao dịch thuốc của khách hàng như sau:

Sau khi nhập/bán thuốc, bạn có thể thanh toán nhiều lần ứng với hóa đơn nhập thuốc đó

Mỗi lần nhập/bán thuốc sẽ xuất 1 hóa đơn tương ứng

Các trạng thái của hóa đơn nhập thuốc:

 • Đã nhận: khi bạn đã nhận thuốc
 • Từng phần: khi bạn nhập thuốc thành nhiều đợt khác nhau
 • Đang xử lý: khi đơn nhập của bạn đang trong quá trình xử lý
 • Đang đặt hàng: khi đơn nhập của bạn đang đặt hàng
 • Hàng hoàn: khi bạn có sự hoàn trả thuốc

Các trạng thái của hóa đơn bán thuốc:

 • Hoàn thành: khi bạn tạo hóa đơn thành công
 • Hàng hoàn: khi đơn bán thuốc có sự hoàn trả thuốc
 • Đang xử lý: khi hóa đơn bán thuốc của bạn đang trong quá trình xử lý
 • Đang xử lý: khi hóa đơn đang trong quá trình xử lý
 • Từng phần: khi hóa đơn thanh toán một phần
 • Đã thanh toán: khi hóa đơn được thanh toán toàn bộ số tiền
 • Nợ: Sau khi tạo hóa đơn bán thuốc, bạn kiểm tra thuốc xem có sự hoàn trả thuốc hay không. Nếu có sự hoàn trả thuốc, lập hóa đơn trả hàng và tiến hành thanh toán. Nếu khách hàng thanh toán một phần hoặc không thanh toán, trạng thái thanh toán của hóa đơn nhập thuốc là “Nợ

4.1 Nhập thuốc

4.1.1 Thêm đơn nhập thuốc

Bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập thuốc

Tại màn hình Nhập thuốc, nhấn Thêm mới, hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin sau:

Các trường có dấu * là bắt buộc nhập, sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn nhấn Nhập kho để nhập thuốc về kho của mình.

4.1.2 Cập nhật/xóa đơn nhập thuốc

Cập nhật đơn nhập thuốc

Bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập thuốc

Tại bảng Nhập thuốc, nhấn biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin đơn nhập thuốc

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin nhập thuốc

Xóa nhập thuốc

Xóa từng đơn nhập: Tại Danh sách nhập thuốc, chọn đơn nhập cấp cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa đơn nhập khỏi hệ thống

Xóa nhiều đơn nhập thuốc:

Tại Danh sách nhập thuốc, tích chọn nhiều đơn nhập cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa nhập thuốc

Hệ thống xóa khách hàng khỏi Danh sách.

4.1.3 Xem thanh toán

Khi muốn xem lại các đợt thanh toán của hóa đơn, bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập thuốc. Chọn 1 hóa đơn cần xem thanh toán, tại cột thao tác chọn Xem thanh toán

Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thanh toán của hóa đơn nhập thuốc

4.1.4 Thêm thanh toán

Chức năng này cho phép bạn thêm thanh toán cho những thuốc chưa được thanh toán hết số tiền trong hóa đơn nhập hàng.

Bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập thuốc. Chọn thuốc cần thêm thanh toán, bấm Thêm thanh toán

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin thanh toán như sau:

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn bấm Thêm thanh toán để lưu lại thông tin thanh toán cho hóa đơn vừ chọn.

4.1.5 Trả thuốc đã nhập

Đối với những thuốc đã nhập về kho (trạng thái nhập thuốc là Đã nhận), bạn có thể hoàn trả lại những thuốc đó nếu cảm thấy thuốc nhập bị sai hoặc kém chất lượng, …

Khi bạn muốn trả lại thuốc đã nhập, bạn vào menu Giao dịch, chọn Nhập thuốc. Tại danh sách các hóa đơn nhập thuốc, chọn hóa đơn chứa thuốc bạn muốn trả, bấm Trả hàng

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin trả thuốc

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bạn bấm Trả hàng để hoàn trả lại các loại thuốc đã nhập.

4.2 Bán thuốc

4.2.1 Mở khay tiền

Trước khi thực hiện công việc bán hàng, bạn cần chuẩn bị (hoặc không) một số tiền ở trong khay để phục vụ quá trình bán hàng.

Bạn bấm nút POS trên thanh menu:

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập số tiền ban đầu có trong khay:

Bạn bấm Mở khay tiền, hệ thống hiển thị màn hình bán hàng và bạn có thể bắt đầu bán các loại thuốc trong quầy của mình rồi nhé.

4.2.2 Thêm đơn bán thuốc

Khi khay tiền đã được mở, bạn có thể bắt đầu công việc bán hàng của mình:

Bấm nút POS trên thanh menu

Hệ thống hiển thị màn hình bán hàng:

Bạn nhập các thông tin:

 • Chọn loại khách hàng: Chọn danh sách khách hàng có trong hệ thống. Hệ thống mặc định khách mua hàng là Khách lẻ. Bạn có thể thêm thông tin của khách hàng ngay tại màn hình này bằng cách nhấn vào nút +
 • Thuốc cần bán: khi bạn nhập thuốc thành nhiều đợt khác nhau
 • Thuế mua hàng: khi đơn nhập của bạn đang trong quá trình xử lý
 • Chiết khấu: khi đơn nhập của bạn đang đặt hàng

Sau khi nhập đủ các thông tin, bạn bấm:

 • Hủy: hủy các thao tác vừa thực hiện
 • Chờ thanh toán: khi khách hàng có việc bận chưa thể thanh toán ngay, bạn có thể lưu hóa đơn vào danh sách chờ thanh toán

Bạn nhập ghi chú của hóa đơn, dựa vào ghi chú này bạn sẽ dễ dàng tìm được hóa đơn trong danh sách chờ

Sau khi nhập xong, bạn bấm Lưu, hóa đơn được chuyển đến danh sách chờ thanh toán.

Thanh toán: hiển thị màn hình thanh toán:

Thuoc.cloud hỗ trợ bạn rất thuận tiện trong việc thanh toán. Tại màn hình thanh toán, bạn có thể chọn các mệnh giá tiền mà khách đưa thay vì phải nhập số tiền. Hệ thống cũng hộ trợ bạn thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán, bạn nhấn Thanh toán. Hệ thống sẽ lưu thông tin vào danh sách bán hàng.

4.2.3 Cập nhật/xóa đơn bán thuốc
4.2.4 Xem thanh toán

Khi muốn xem lại các đợt thanh toán của hóa đơn, bạn vào menu Giao dịch, chọn Bán thuốc. Chọn 1 hóa đơn cần xem thanh toán, tại cột thao tác chọn Xem thanh toán

Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thanh toán của hóa đơn bán thuốc

4.2.5 Thêm thanh toán

Chức năng này cho phép bạn thêm thanh toán cho những thuốc chưa được thanh toán hết số tiền trong hóa đơn bán hàng.

Bạn vào menu Giao dịch, chọn Bán thuốc. Chọn hóa đơn cần thêm thanh toán, bấm Thêm thanh toán

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin thanh toán như sau:

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn bấm Thêm thanh toán để lưu lại thông tin thanh toán cho hóa đơn vừa chọn.

4.2.6 Trả thuốc đã bán

Trong trường hợp khách hàng trả lại thuốc, bạn có thể lưu lại thông tin trả thuốc bằng cách

Bạn vào menu Giao dịch, chọn Bán thuốc. Tại danh sách các hóa đơn bán thuốc, chọn hóa đơn chứa thuốc bạn muốn trả, bấm Trả hàng

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin trả thuốc

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bạn bấm Trả hàng để hoàn trả lại các loại thuốc.

4.2.7 Xem khay tiền

Trong quá trình bán hàng, bạn có thể xem thông tin vế số tiền trong khay đến thời điểm hiện tại để biết được nhà thuốc đanh lãi hay lỗ. Từ đó, bạn có thể đưa ra phương pháp kinh doanh phù hợp.

Bạn nhấn vào POS trên màn hình

Bấm Khay tiền

Hệ thống hiển thị thống kê số tiền hiện tại trong khay.

4.2.8 Kết sổ

Kết thúc công việc bán hàng, khi bạn muốn tổng kết sổ sách để phục vụ việc thống kê thu chi, lãi lỗ, bạn làm như sau:

Bạn nhấn vào POS trên màn hình

Bấm Kết sổ

5. Quản lý kho hàng

Mỗi kho hàng có thể được hiểu như một chi nhánh của chuỗi các nhà thuốc mà bạn quản lý. Với thuoc.cloud bạn được hỗ trợ việc thêm bớt kho hàng một cách thuận tiện và linh hoạt.

Khi bạn thêm mới một kho hàng, toàn bộ thông tin về hàng hóa, khách hàng và nhà cung cấp đều được thông suốt trong hệ thống. Ngoài ra bạn có thể thiết lập các giá bán khác nhau cho mỗi kho hàng. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ dàng luân chuyển, điều chỉnh số lượng trong các kho hàng sao cho phù hợp nhất.

Tuy dùng chung dữ liệu hàng hóa và khách hàng, nhà cung cấp nhưng những thông tin kinh doanh vẫn luôn được bảo mật giữa các kho hàng. Chỉ nhân viên có quyền với kho hàng nào mới nhìn được những thông tin của kho hàng đó.

Khi phân quyền, người quản lý cũng có thể phân quyền khác nhau cho các nhân viên.

5.1 Thông tin kho hàng

5.1.1 Thêm mới kho hàng

Để thêm mới một kho hàng, bạn vào menu Cài đặt, chọn Quản lý kho hàng. Tại màn hình Kho hàng, bạn nhấn Thêm mới

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin về kho hàng cần thêm

Các trường có dấu * là bắt buộc nhập, sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, bạn nhấn Thêm kho hàng để thực hiện lưu lại các thông tin của kho hàng mới.

5.1.2 Cập nhật/Xóa kho hàng

Cập nhật kho hàng

Bạn vào menu Cài đặt, chọn Quản lý kho hàng, chọn tab Kho hàng

Tại bảng Kho hàng, chọn kho hàng cẩn chỉnh sửa và bấm biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin kho hàng

Xóa kho hàng

Xóa từng kho hàng: Tại Danh sách kho hàng, chọn kho hàng cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa kho hàng khỏi hệ thống

Xóa nhiều kho hàng:

Tại Danh sách kho hàng, tích chọn nhiều kho hàng cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa nhà cung cấp

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa nhập thuốc

Hệ thống xóa kho hàng khỏi Danh sách.

5.2 Chuyển kho

Các trạng thái chuyển kho:

 • Hoàn thành: Thuốc đã được chuyển đến kho cần chuyển
 • Đang xử lý: Thuốc chưa được chuyển đến kho cần chuyển
 • Gửi: Thuốc được gửi nhờ đến kho cần chuyển

Thêm chuyển kho

Bạn vào menu Cài đặt, chọn Quản lý kho hàng, nhấn vào tab Chuyển kho

Tại màn hình danh sách Chuyển kho, bạn nhấn Thêm mới

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin chuyển kho

Sau khi nhập xong thông tin (các trường có dấu * là bắt buộc nhập), nhấn Thêm chuyển kho để thực hiện lưu các thông tin chuyển kho vào hệ thống quản lý.

5.3 Điều chỉnh số lượng

Trong trường hợp thuốc của bạn bị hết hạn, bạn cần loại bỏ khỏi kho hàng, bạn có thể điều chỉnh lại số lượng để dễ dàng quản lý.

5.3.1 Thêm điều chỉnh số lượng

Bạn vào menu Cài đặt, chọn Quản lý kho hàng

Tại tab Điều chỉnh số lượng, nhấn Thêm mới

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập thông tin điều chỉnh số lượng

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin (các trường có dấu * là bắt buộc nhập), nhấn Thêm mới để lưu lại thông tin vào hệ thống quản lý.

5.3.2 Cập nhật/xóa điều chỉnh

Cập nhật điều chỉnh số lượng

Bạn vào menu Cài đặt, chọn Quản lý kho hàng, chọn tab Điều chỉnh số lượng

Tại bảng Điều chỉnh số lượng, chọn điều chỉnh cẩn chỉnh sửa và bấm biểu tượng hình bút chì để cập nhật thông tin

Hệ thống hiển thị cửa sổ cho phép bạn cập nhật thông tin điều chỉnh

Xóa điều chỉnh

Xóa từng điều chỉnh: Tại Danh sách điều chỉnh chọn điều chỉnh cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa điều chỉnh khỏi hệ thống

Xóa nhiều điều chỉnh:

Tại Danh sách điều chỉnh, tích chọn nhiều điều chỉnh cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa nhà cung cấp

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa điều chỉnh

Hệ thống xóa điều chỉnh khỏi Danh sách.

6. Cài đặt hệ thống

Tiêu chí của thuoc.cloud là đơn giản, dễ sử dụng mà đem lại hiệu quả cao cho người dùng. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giấu đi những chức năng mà có thể bạn không dùng tới để màn hình bạn nhìn thấy là đơn giản nhất.

Dựa trên thực tế đó, chúng tôi sẽ liệt kê một số các tùy chọn để bạn thiết lập cấu hình khi hệ thống bắt đầu hoạt động

Để vào tính năng thiết lập các thông tin cho cửa hàng bạn vào menu Cài đặt, chọn Thiết lập cửa hàng

6.1 Thiết lập cửa hàng

6.1.1 Thiết lập các loại thuế

Thêm mới loại thuế

Để thiết lập các loại thuế cho cửa hàng, bạn chọn tab Loại thuế

Bạn nhấn Thêm mới, để thêm mới một loại thuế cho cửa hàng

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin thêm mới

Các trường có dấu * là bắt buộc nhập, sau khi nhập xong thông tin, nhấn Thêm loại thuế để lưu loại thuế mới vào hệ thống quản lý

Cập nhật loại thuế

Nhấn biểu tượng bút chì trên danh sách loại thuế để chỉnh sửa thông tin

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép người dùng cập nhật các thông tin

Sau khi cập nhật, nhấn Sửa thuế suất để cập nhật lại thông tin của loại thuế.

Xóa loại thuế

Xóa từng loại thuế: Tại Danh sách thuế suất, chọn loại thuế cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa loại thuế khỏi hệ thống

Xóa nhiều thuế suất:

Tại Danh sách loại thuế, tích chọn nhiều loại thuế cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa thuế suất

Hệ thống xóa thuế suất khỏi Danh sách.

6.1.2 Thông tin hệ thống

6.2 Cài đặt đơn hàng

Bạn có thể tùy chỉnh hóa đơn được in sau khi thanh toán thành công để gửi cho khách. Bạn làm như sau:

Vào menu Cài đặt đơn hàng, hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn tùy chọn những thông tin sẽ hiển thị trên hòa đơn và thông tin chân trang hóa đơn.

Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, nhấn Preview đơn hàng để xem trước mẫu hóa đơn khi in cho khách.

Nếu bạn thấy các thông tin là phù hợp, nhấn Cập nhật để hệ thống lưu lại thông tin.

6.3 Cài đặt tài khoản hệ thống

Thuoc.cloud hỗ trợ bạn tối đa trong việc quản lý các người dùng của hệ thống. Bạn có thể tạo không giới hạn các tài khoản quản lý, nhân viên bán hàng. Đồng thời bạn cũng có thể cấu hình các nhóm người dùng để gắn vào các tài khoản này.

Với mỗi nhóm người dùng, bạn sẽ chọn các tính năng mà nhóm người dùng đó có quyền được thao tác, quản lý.

Các trạng thái của tài khoản:

Kích hoạt: Tài khoản được kích hoạt trong hệ thống

Hủy kích hoạt: Tài khoản bị vô hiệu hóa trong hệ thống

Để cài đặt các tài khoản, bạn vào menu Cài đặt, chọn Tài khoản hệ thống

6.3.1 Tài khoản

Thêm mới tài khoản

Tại màn hình Tài khoản, bạn nhấn Thêm mới để thêm mới tài khoản

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin

Các trường có dấu * là bắt buộc nhập, sau khi nhập xong thông tin, nhấn Thêm người dùng để lưu thông tin tài khoản mới vào hệ thống quản lý

Cập nhật tài khoản

Nhấn biểu tượng bút chì trên danh sách tài khoản để chỉnh sửa thông tin

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép người dùng cập nhật các thông tin

Sau khi cập nhật, nhấn Cập nhật để cập nhật lại thông tin của tài khoản.

Xóa tài khoản

Xóa từng tài khoản: Tại Danh sách tài khoản, chọn tài khoản cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa tài khoản khỏi hệ thống

Xóa nhiều tài khoản:

Tại Danh sách tài khoản, tích chọn nhiều tài khoản cần xóa

Tại ô Thao tác, nhấn Xóa tài khoản

Hệ thống xóa tài khoản người dùng khỏi Danh sách.

6.3.2 Nhân viên bán hàng

Thêm mới nhân viên bán hàng

Tại màn hình Nhân viên bán hàng, bạn nhấn Thêm mới để thêm mới tài khoản

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin

Các trường có dấu * là bắt buộc nhập, sau khi nhập xong thông tin, nhấn Thêm NV bán hàng để lưu thông tin tài khoản mới vào hệ thống quản lý

Cập nhật nhân viên bán hàng

Nhấn biểu tượng bút chì trên danh sách nhân viên bán hàng để chỉnh sửa thông tin

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép người dùng cập nhật các thông tin

Sau khi cập nhật, nhấn Sửa NV bán hàng để cập nhật lại thông tin của nhân viên bán hàng

Xóa nhân viên bán hàng

Xóa từng nhân viên: Tại Danh sách nhân viên, chọn nhân viên cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa nhân viên khỏi hệ thống

Xóa nhiều nhân viên:

Tại Danh sách nhân viên, tích chọn nhiều nhân viên cần xóa

Tại ô Thao tác, Xóa nhân viên

Hệ thống xóa tài khoản nhân viên khỏi Danh sách.

6.3.3 Nhóm người dùng

Thêm mới nhóm người dùng

Tại màn hình Nhóm người dùng, bạn nhấn Thêm mới để thêm mới nhóm người dùng

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn nhập các thông tin

Các trường có dấu * là bắt buộc nhập, sau khi nhập xong thông tin, nhấn Thêm nhóm để lưu thông tin vào hệ thống quản lý

Cập nhật nhóm người dùng

Nhấn biểu tượng bút chì trên danh sách nhóm người dùng để chỉnh sửa thông tin

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép người dùng cập nhật các thông tin

Sau khi cập nhật, nhấn Sửa nhóm người dùng để cập nhật lại thông tin.

Xóa nhóm người dùng

Xóa từng nhóm người dùng: Tại Danh sách nhóm người dùng, chọn nhóm người dùng cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác để xóa nhóm người dùng khỏi hệ thống

Xóa nhiều nhóm người dùng:

Tại Danh sách nhóm người dùng, tích chọn nhiều nhóm người dùng cần xóa

Tại ô Thao tác, Xóa nhóm người dùng

Hệ thống xóa nhóm người dùng khỏi Danh sách.

Thay đổi quyền cho nhóm người dùng

Khi bạn muốn thay đổi quyền cho nhóm người dùng, tại danh sách nhóm người dùng, bạn nhấn vào thay đổi quyền

Hệ thống hiển thị màn hình cho phép bạn cập nhật lại các tính năng mà nhóm người dùng có quyền thao tác:

7. Báo cáo

Thuoc.cloud hỗ trợ bạn xuất các loại báo cáo tài chính về thu chi, lỗ lãi trong ngày, trong tháng, quý, năm hoặc trong một thời gian cụ thể.

Để xem báo cáo, bạn làm như sau:

Bạn nhấn vào loại báo cáo cần xem trên menu Báo cáo

Tại mỗi loại báo cáo, thuoc.cloud có các loại hiển thị biểu đồ phù hợp